REACH verplaatst de last naar de industrie, zodat alle actoren in de toeleveringsketen verplicht zijn de veiligheid te garanderen van de chemische stoffen die zij hanteren.

REACH vereist registratie van zo’n 30.000 chemische stoffen. Het registratieproces verplicht de fabrikanten en importeurs gegevens te genereren voor alle chemische stoffen die worden geproduceerd of ingevoerd in de EU van meer dan een ton per jaar. Deze gegevens moeten worden opgenomen in een bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA:in te dienen registratiedossier.)

Voor zeer zorgwekkende stoffen is autorisatie nodig. Deze stoffen worden geprioriteerd en geleidelijk opgenomen in Bijlage XIV. Als ze eenmaal opgenomen zijn, dan dient de industrie aanvragen in te dienen bij het Agentschap voor autorisatie van voortgezet gebruik van deze stoffen. Daarnaast kunnen de EU-autoriteiten beperkingen opleggen aan de vervaardiging, het gebruik of het in de handel brengen van stoffen die een onaanvaardbaar risico veroorzaken voor de gezondheid van de mens of voor het milieu.

Fabrikanten en importeurs moeten veiligheidsinformatiebladen verstrekken aan downstreamgebruikers om hen te informeren over de potentiële risico’s van de desbetreffende stof.

Het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen is belast met de dagelijkse leiding van REACH.