Van REACH vrijgestelde stoffen

Sommige stoffen zijn in het geheel vrijgesteld van REACH: radioactieve stoffen, afvalstoffen, stoffen onder douanetoezicht en stoffen die worden vrijgesteld wanneer dit noodzakelijk is in het belang van defensie.

Als chemische stoffen die gebruikt worden voor de vervaardiging van andere chemische stoffen nooit gescheiden worden van het mengsel van andere chemische stoffen binnen een gesloten systeem, zijn ze volledig vrijgesteld van REACH (niet-geïsoleerde tussenproducten). Tussenproducten die gedurende het productieproces (geïsoleerde tussenproducten) worden afgescheiden, moeten worden geregistreerd, maar hoeven slechts te voldoen aan vereenvoudigde informatieverplichtingen die passen bij hun lagere risico.

Sommige stoffen zijn vrijgesteld van Registratie:

stoffen die in de natuur voorkomen zoals mineralen, ertsen en/of ertsconcentraten, cementklinker, aardgas, vloeibaar petroleumgas, aardgascondensaat, procesgassen en componenten daarvan; ruwe olie, steenkool en cokes hoeven ook niet te worden geregistreerd indien zij niet chemisch worden gewijzigd.

Daarnaast zijn een aantal basiselementen waarvan de gevaren en risico’s al welbekend zijn ook vrijgesteld: waterstof, zuurstof, verschillende edelgassen (argon, helium, neon, xenon) en stikstof.

Er zijn ook vrijstellingen van grote delen van REACH voor stoffen in levensmiddelen, geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen, omdat specifieke wetgeving hier al regelingen voor bevat.

Polymeren zijn voorlopig ook vrijgesteld van registratie en beoordeling. Monomeren moeten echter worden geregistreerd.

Nanomaterialen vallen onder de reikwijdte van REACH. Deze moeten deze stoffen worden geregistreerd, geautoriseerd etc.