Als de stoffen die u vervaardigt of invoert zijn ingedeeld als CMR’s, PBT’s of vPvB’s en zijn opgenomen in Bijlage XIV, moet u een Autorisatie vragen voor uw specifieke gebruik.

De Autorisatieaanvraag moet naar de Commissie worden gezonden.

Het Autorisatiedossier moet het volgende bevatten:

  • Chemisch veiligheidsrapport
  • Analyse van de alternatieven, waarin wordt ingegaan op hun risico's en de technische en economische haalbaarheid van hun vervanging
  • Onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten door de aanvrager;
  • Vervangingsplan, met inbegrip van een tijdschema voor de door de aanvrager voorgestelde maatregelen

Het Autorisatiedossier kan het volgende bevatten:

  • Sociaal-economische analyse
  • een motivering van het buiten beschouwing laten van risico's voor de menselijke gezondheid en voor het milieu ten gevolge van emissies of lozingen
  • De Europese Commissie verleent Autorisatie en wordt hierin bijgestaan door het Agentschap en een Commissie.

Een gebruiksautorisatie wordt verleend als:

  • het risico voor de gezondheid en het milieu wordt beheerst, incl. lozingen, emissies, verliezen; of, indien dit niet het geval is:
  • wanneer sociaal-economische voordelen zwaarder wegen dan het risico en er geen geschikte alternatieve vervangingen beschikbaar zijn.

Autorisatie is beperkt in de tijd en wordt na enige tijd opnieuw bezien.

Gebruik is vrijgesteld wanneer EU-wetgeving voorziet in eisen en beheermaatregelen met betrekking tot de bescherming van de gezondheid en het milieu en het risico wordt beheerst.