De registratie is een verplichting voor producenten en importeurs. Downstreamgebruikers zijn gerechtigd hun gebruik bekend te maken aan de producent/importeur.

Welke instelling is belast met de registratie?

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen is belast met de registratie.

Welke informatie moet worden ingediend?

Het registratiedossier moet het volgende bevatten:

Technisch dossier:

  • De fysicochemische, toxicologische en ecotoxicologische eigenschappen van stoffen;
  • Het bedoelde gebruik, de blootstelling van mens en milieu aan deze stoffen
  • Indeling en kenmerken
  • Voorgestelde risicobeheermaatregelen, tests

Chemisch Veiligheidsrapport

  • als >10t/j: gezondheid van de mens, milieu, beoordeling van het gevaar van blootstelling, risicokarakterisering

Tijdschema voor registratie

De einddata voor registratie zijn dezelfde voor stoffen als zodanig, in preparaten en in voorwerpen. Ze hangen af van:

  • de hoeveelheid van de jaarlijks vervaardigde of ingevoerde hoeveelheid stof.
  • de indelingen van de stoffen: CMR’s>1t/j en vPvB’s R 50-53 >100t/j moet in 2010 zijn geregistreerd.
Volumes 1 t/jaar 10 t/jaar   100 t/jaar 1000 t/jaar CMR's>1t/j; vPvB's R 50-53 Chandos Place>100t/j
Pre-
registration
juni- december 2008 juni- december 2008 juni- december 2008 juni- december 2008
Termijn 11y 11j 6j 3j


Om van deze verlengde termijnen te kunnen profiteren, moet echter PREREGISTRATIE voor de stoffen worden verricht. De termijn voor Preregistratie is zeer kort: juni –december 2008.

Als u de einddatum mist, moet u onmiddellijk een registratiedossier indienen en kunt u niet profiteren van de 3- tot 11 jarige respijtperiodes.

Het preregistratiedossier moet worden ingediend bij het Agentschap.