REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperkingen ten aanzien van Chemische stoffen.

Registratie

Registratie vereist van producenten en importeurs dat zij informatie indienen over chemische stoffen die zijn vervaardigd of ingevoerd in de EU-markt in hoeveelheden van meer dan 1 t/jaar.

Wat moet worden geregistreerd?

Het is van belang om op te merken dat slechts stoffen – geen preparaten of eindproducten – onderworpen zijn aan registratie.

Stoffen als zodanig of in preparaten

Stoffen moeten worden geregistreerd als zodanig of in preparaten als de stoffen zijn vervaardigd of ingevoerd in hoeveelheden >1t/jaar.

Polymeren zijn vrijgesteld van registratie; monomeren in polymeren moeten echter worden geregistreerd als de concentratie uit minimaal 2 gewichtsprocent (g/g) bestaat en de totale jaarlijkse hoeveelheid > 1t/jaar is.

Stoffen in voorwerpen

Stoffen in voorwerpen moet worden geregistreerd als:

  • ze bedoeld zijn om bij normale of redelijkerwijs te voorziene gebruiksomstandigheden vrij te komen, en
  • ze aanwezig zijn in een hoeveelheid van > 1 t/j.

Voor de beoordeling van de jaarlijkse hoeveelheid, moet per rechtspersoon de hoeveelheid stof worden gecontroleerd in alle producten die worden geproduceerd of ingevoerd.

Een stof in voorwerpen moet eerst worden aangemeld bij het Agentschap als:

  • de stof kan worden ingedeeld als kankerverwekkend, mutageen en vergiftig voor de voortplanting (CMR), persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT) of als zeer persistent en sterk bioaccumulerend;
  • de stof is opgenomen in een product in een hoeveelheid van > 1t/jaar;
  • de stof in die voorwerpen aanwezig is in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent (g/g);
  • blootstelling niet kan worden uitgesloten.

Het Agentschap kan beslissen dat registratie nodig is als er “redenen zijn om te vermoeden" dat het vrijkomen van een stof een risico voor de gezondheid van de mens of voor het milieu tot gevolg kan hebben.

Beoordeling

Op basis van een Beoordeling kunnen de regelgevende instanties nagaan of de door de industrie verstrekte informatie voldoet aan de eisen en beslissen of meer tests nodig zijn. Bij stoffen die een risico kunnen opleveren voor de gezondheid of het milieu, wordt om aanvullende informatie verzocht. Op basis van de door de industrie verstrekte informatie, kunnen de instanties beslissen dat het gebruik van een bepaalde stof moet worden beperkt.

De Commissie zal een 3 jarig-voortschrijdend actieplan opstellen waarin een prioriteitenlijst zal worden opgenomen van te beoordelen stoffen. De criteria voor opname in deze lijst zullen betrekking hebben op gevaar, blootstelling en tonnage.

Autoriteiten

Het toelatingsproces begint met de identificatie van de zeer zorgwekkende stoffen (SVHC). Dit doen de EU-lidstaten samen met het ECHA (het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen) door de stoffen op de zog. kandidatenlijst te plaatsen. Na de identificatie volgt de prioritering van de stoffen op de kandidatenlijst. ECHA doet aan de Europese Commissie een aanbeveling betreffende de vraag, welke stoffen met prioriteit moeten worden beperkt. De Commissie baseert zich dan op deze aanbeveling om te beslissen of een stof verboden wordt, door hem in bijlage XIV van de REACH-verordening op te nemen. Na opname moeten de producenten, importeurs en de downstreamgebruikers een toelating voor een specifiek gebruik van de stof aanvragen.

Rond de 2000 stoffen komen voor een plaatsing op de kandidatenlijst in aanmerking. Deze plaatsing vindt echter wel geleidelijk aan plaats. De eerste lijst met stoffen die eventueel verboden worden, werd in oktober 2008 bekend gemaakt en omvat 15 stoffen. Ze wordt tweemaal per jaar geactualiseerd, nl. in december en juni. De lijst heeft nog geen verbodskarakter en het gebruik van de stoffen kan worden voortgezet. Zodra de stof op de kandidatenlijst staat, gelden er echter onmiddellijk een aantal verplichtingen.

Beperkingen

Vanaf 1 juni 2009 zijn de REACH-beperkingen geldig. Lidstaten of het ECHA (in naam van de Commissie) kunnen een procedure opstarten om de productie, het in de handel brengen of het gebruik van een chemische stof te beperken. Elke stof apart, in een preparaat of in een product kan onder beperkingen vallen die in de gehele Gemeenschap gelden wanneer hij onaanvaardbare risico's voor de gezondheid of het milieu vormt. De Commissie werkt tegenwoordig aan de beperking van een aantal stoffen. Beperkingen kunnen ofwel voor het gebruik van een stof in bepaalde producten, voor het gebruik door de consument of voor alle toepassingen (volledig verbod van een stof) gelden.